വായുമലിനീകരണവും ലോക്ക്ഡൗണും

അഡ്വ. ഹരീഷ് വാസുദേവൻ വ്യവസായ ശാലകളും വാഹനങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ടാക്കുന്ന വായു-ജല മലിനീകരണം ഇപ്പോൾ തീരെ കുറഞ്ഞെന്നു നമുക്കറിയാം. ഡൽഹി, കൊച്ചി പോലെയുള്ള…