പൊലീസ്-സി.എ.ജി റിപ്പോർട്ട്: പന്ത് വി.ഡി.സതീഷന്റെ കോർട്ടിൽ

കേരള പൊലീസിൽ നടന്നതായി കംപ്ട്രോളർ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ (സി.എ.ജി) കണ്ടെത്തിയ വൻ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ വിധി അധികാരം കോൺഗ്രസ്സ്…