സെൻസസിൽ ആദിവാസികളെ പ്രത്യേക മത വിഭാഗമായി കാണണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തിപ്പെടുന്നു

ഡൽഹി: 2021 ലെ സെൻസസിൽ ആദിവാസികളെ പ്രത്യേക മത വിഭാഗമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആദിവാസി സംഘടനകൾ. ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു് ജനുവരി 18നു ഡൽഹിയിലെ…