എം.സി.എ നാസർ പുറപ്പെട്ടു പോയ പൗരൻമാർ ആരുടെ ബാധ്യതയാണ്? ചെന്നുപെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ പറ്റുപുസ്തകങ്ങളിലാണോ ഇവരെ പെടുത്തേണ്ടത്? അതോ, ‘വസുദൈവ കുടുംബക’മെന്ന ആഖ്യാനപ്രകാരം…