മലയാളിയ്ക്കിപ്പോ രോഗമൊന്നുമില്ലേ?

ഡോ. മനോജ് വെളളനാട് | Info Clinic ആശുപത്രികളിലെങ്ങും ആരുമില്ലല്ലോ. ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായിട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താത്തതുകൊണ്ടും ഡോക്റ്ററെ കാണാത്തതുകൊണ്ടും ആർക്കും ഒരു…