തിന്നു മരിക്കുന്ന മലയാളി

മലയാളികളുടെ മാറുന്ന ഭക്ഷണശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുരളി തുമ്മാരുകുടി മലയാളികളുടെ അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശീലത്തെക്കുറിച്ച് യുഎൻ ദുരന്തനിവാരണ വിദഗ്ദൻ മുരളി തുമ്മാരുകുടി. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾക്ക്…