രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ചിലവ് വർധിക്കുന്നു

ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസ്, മ്യൂണിക്കിലെ സുരക്ഷാ സമ്മേളനത്തിൽ ‘മിലിട്ടറി ബാലൻസ്’ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിട്ടു. 2018 നെ…