സ്പ്രിംഗ്ളർ: കോവിഡ്-19 ഡാറ്റയുടെ സുരക്ഷിതത്വം

ഡാറ്റയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എണ്ണ എന്നു പറയാറുണ്ട്, സത്യത്തിൽ എണ്ണയിലും എത്രയോ അധികം മൂല്യവും വ്യാപ്തിയുമുള്ളതാണ് കച്ചവട ലോകത്തിൽ ഡാറ്റ എന്നത്…