പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മദ്രസയിൽ ഹിന്ദു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വർദ്ധനവ്

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മദ്രസയിൽ ഈ ചിത്രം മാറുകയാണ്. മുസ്ലീം ഇതര വിദ്യാർത്ഥികൾ സംസ്ഥാനത്തെ മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ എണ്ണവും നിരന്തരം…