ആം ആദ്‌മിയുടെ വഴികൾ ഏത്?

എ.എസ്. സുരേഷ്‌കുമാർ / മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഓരോ പാഠമാണ്. ഡൽഹി നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പുതിയ അനുഭവമാണ്. ദേശീയ പാർട്ടികൾ…